Đơn vị triển khai IPv6 tiêu biểu tại Việt Nam

Kết quả triển khai IPv6 của VNNIC (Cập nhật 05/2024, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của Tập đoàn Viettel (AS24086)

(Cập nhật 5/2024, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của Tập đoàn Viettel (AS7552)

(Cập nhật 5/2024, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của Mobifone (Cập nhật 5/2024, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai của Tập đoàn VNPT  (Cập nhật 5/2024, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của FPT Telecom (Cập nhật 5/2024, nguồn APNIC)

Kết quả triển khai IPv6 của BNKS (Cập nhật 5/2024, nguồn APNIC)