Danh sách website sẵn sàng IPv6

Sites Đơn vị chủ quản

http://mobifone.vn

Tổng công ty Viễn thông Mobifone

http://mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông

http://www.mic.gov.vn

Bộ Thông tin và Truyền thông

http://vietnamipv6ready.vn

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

http://www.vnnic.vn

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC)

Hướng dẫn dán nhãn IPv6 ready

Tổ chức, cá nhân đã triển khai IPv6 cho website của mình được khuyến khích thực hiện dán nhãn IPv6 ready logo trên website. Quá trình xử lý dán nhãn IPv6 ready được thực hiện theo trình tự như sau:

  • Bước 1: Tổ chức/ cá nhân có nhu cầu dán nhãn cho website thực hiện truy cập vào địa chỉ http://www.ipv6forum.com/ipv6_enabled/ và điền đầy đủ các thông tin theo form, xác nhận và submit thông tin.
  • Bước 2: Hệ thống IPv6 Forum sẽ kiểm tra thông tin chạy 2 bài kiểm tra về khả năng giải quyết của DNS đối với địa chỉ IPv6 và khả năng truy cập website. Thông tin kiểm tra phù hợp sẽ chuyển sang bước 3. Thông tin không phù hợp thì tổ chức/ cá nhân sẽ không nhận được thông tin và kết thúc.
  • Bước 3: Trong vòng 30 phút, Tổ chức sẽ nhận được 1 dynamic logo dưới dạng java script. Logo bao gồm logo-id và không thể sử dụng cho website khác. Đồng thời, website đăng ký sẽ có trong danh sách các website đã hỗ trợ IPv6.

Lưu ý: Tổ chức/cá nhân có thể lựa chọn tham gia vào Maintainance Test. Nếu trong 6 tuần liên tiếp mà website của không vượt qua được công tác kiểm tra này thì sẽ bị ghi chú “Service-Out” trong danh sách.