Triển khai IPv6 tại Việt Nam

Biểu đồ tỉ lệ % tình hình triển khai IPv6 tổng thể tại Việt Nam (Cập nhật ngày 01/09/2017, nguồn APNIC)