Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

Tên thành viên: 
Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn
Tên mạng: 
CICTBKN-VN
Thông tin địa chỉ: 
2001:0DF0:9080::/48
STT: 
152